< >
1 മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റി www.malappurammunicipality.in
2 മഞ്ചരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി www.manjerimunicipality.in
3 പെരിന്തല്‍മണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി www.perinthalmannamunicipality.in
4 പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി www.ponnanimunicipality.in
5 തിരൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി www.tirurmunicipality.in

 

 

 

A list of website from Malappuram District
 

 

list of Placeses from Malappuram District